Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $\dfrac{2}{x + 2\sqrt x + 3}$

Question

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
$\dfrac{2}{x + 2\sqrt x + 3}$

in progress 0
Liliana 4 tháng 2021-08-17T13:17:39+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:19:12+00:00

  `A=2/(x+2sqrtx+3)=2/((sqrtx)^2+2*sqrtx*1+1^2+2)=2/((sqrtx+1)^2+2)`

  `text(ta có : )sqrtx>=0AAx`

  `=>sqrtx+1>=1AAx`

  `=>(sqrtx+1)^2>=1^2=1AAx`

  `=>(sqrtx+1)^2+2>=3AAx`

  `=>2/[(sqrtx+1)^2+2]<=2/3AAx`

  `text(Vậy )A_max=2/3text{ khi }sqrtx=0<=>x=0`

  0
  2021-08-17T13:19:38+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  `2/(x+2sqrtx+3)=2/((x+2sqrtx+1)+2)=2/((sqrtx+1)^2+2)`

  Có `sqrtx>=0AAx`

  `=>sqrtx+1>=1`

  `=>(sqrtx+1)^2>=1`

  `=>(sqrtx+1)^2+2>=3`

  `=>2/((sqrtx+1)^2+2)<=2/3`

  Dấu `=` xảy ra `<=>sqrtx=0=>x=0`

       Vậy biểu thức đạt giá trị lớn nhất `<=>x=0.`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )