tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau A= -x^2 +5X+3 B= -x^2-2y^2_2xy -2x-2y+2013

Question

tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau
A= -x^2 +5X+3
B= -x^2-2y^2_2xy -2x-2y+2013

in progress 0
aihong 2 tuần 2021-11-23T03:21:29+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-23T03:22:55+00:00

  Em tham khảo:

  $A=-x^{2}+5x+3=-(x^2-5x-3)=-(x^2-2.x.$$\dfrac{5}{2}+$$\dfrac{25}{4}-$$\dfrac{-37}{4})$

  $A=-(x-\dfrac{5}{2})^{2}+\dfrac{37}{4}≤\dfrac{37}{4}$ 

  Dấu ”=” khi $x=\dfrac{5}{2}$

  Em sửa đề câu b để anh sửa

    

   

  0
  2021-11-23T03:23:19+00:00

  Lời giải:

  A `=` $-x^{2}$ `\text{+5x + 3}`

     `=` $-x^{2}$  `2.x.“5/2` `-` `(5/2)`$^{2}$ `+` `37/4`

     `=` `-(“x“-“5/2`$)^{2}$ `+` `37/4`

  Do `-(“x“-“5/2`$)^{2}$ `≤` `0` `∀` `x`

  `⇒` $Max_{A}$ tại `x` `=` `5/2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )