Tìm giá trị lớn nhất của đa thức : – 2×2 – 3x – 8

Question

Tìm giá trị lớn nhất của đa thức : – 2×2 – 3x – 8

in progress 0
Abigail 11 phút 2021-09-17T12:35:12+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T12:36:34+00:00

  Ta có

  $-2x^2 – 3x – 8 = -(2x^2 + 3x + 8) = -[(x\sqrt{2})^2 + 2 . x\sqrt{2} . \dfrac{3}{2\sqrt{2}} + (\dfrac{3}{2\sqrt{2}})^2 + \dfrac{55}{8}]$

  $= -(x\sqrt{2} + \dfrac{3}{2\sqrt{2}})^2 – \dfrac{55}{8} \leq -\dfrac{55}{8}$

  Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $x\sqrt{2} = \dfrac{3}{2\sqrt{2}}$ hay $x = \dfrac{3}{4}$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )