Tìm giá trị lớn nhất của g(x)= (1-x)(x+4), với -4

Question

Tìm giá trị lớn nhất của g(x)= (1-x)(x+4), với -4

in progress 0
Valentina 3 tuần 2021-11-19T11:21:01+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T11:22:02+00:00

  `text(ta có )-4<x<1`

  `tox={-3;-2;-1;0}`

  `+text( Với )x=-3`

  `g(-3)=(1+3)(-3+4)=4*1=4`

  `+text( Với )x=-2`

  `g(-2)=(1+2)(-2+4)=3*2=6`

  `+text( Với )x=-1`

  `g(-1)=(1+1)(-1+4)=2*3=6`

  `+text( Với )x=0`

  `g(0)=(1-0)(0+4)=1*4=4`

  `text(ta thấy kết quả lớn nhất là )6`

  `to g(x)_max=6<=>x={-2;-1}`

  0
  2021-11-19T11:22:25+00:00

  Đáp án:

   Do `-4 < x < 1 -> 1 – x , x + 4 > 0`

  Ta có

  `2ab ≤ a^2 + b^2`

  `<=> 4ab ≤ (a + b)^2`

  `<=> ab ≤ 1/4 (a + b)^2`

  Áp dụng `-> g(x) = (1 – x)(x + 4) ≤ 1/4 (1 – x + x + 4)^2 = 1/4 . 25 = 25/4`

  Dấu “=” xảy ra `<=> 1 – x = x + 4 <=> x = -3/2`

  Vậy `Max_{g(x)} = 25/4 <=> x = -3/2`

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )