tìm giá trị n để phương trình: x^2-(2n-3x/4)-2x+5n=x^3-9x^2+10 có nghiệm bằng 1/3 nghiệm của phương trình (x+1)(x+3)=x(x-3)+24

Question

tìm giá trị n để phương trình:
x^2-(2n-3x/4)-2x+5n=x^3-9x^2+10
có nghiệm bằng 1/3 nghiệm của phương trình (x+1)(x+3)=x(x-3)+24

in progress 0
Madeline 5 tháng 2021-07-15T09:41:28+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:42:56+00:00

  Bạn tham khảo thôi nhé:

  ( x + 1 )( x + 3 ) = x( x – 3 ) + 24 
  ⇔ $x^{2}$ + 3x + x + 3 – $x^{2}$ + 3x = 24
  ⇔ 3x + x + 3x = 24 – 3
  ⇔ 7x = 21
  ⇔ x = 3
  $S_{1}$ = { 3 }

  Theo đề, ta có:
  $S_{2}$ = $\frac{1}{3}$ $S_{1}$
  Hay $S_{2}$ = $\frac{1}{3}$ . 3
  ⇔ $S_{2}$ = { 1 }

  Thay x = 1 vào đầu, ta có:
  1 – ( 2n – $\frac{3}{4}$ ) -2 + 5n = 1 – 9 + 10
  ⇔ 1 – 2n + $\frac{3}{4}$ – 2 + 5n = 2
  ⇔ -2n + 5n = 2 – 1 + 2 – $\frac{3}{4}$ 
  ⇔ 3n = $\frac{9}{4}$ 
  ⇔ n = $\frac{3}{4}$ 

  Vậy n = $\frac{3}{4}$  để PT nghiệm PT trên = $\frac{1}{3}$ nghiệm PT dưới

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )