Tìm giá trị nhỏ nhất của A= $\frac{3x ²-8x+6}{ x ²-2x+1}$

Question

Tìm giá trị nhỏ nhất của A= $\frac{3x ²-8x+6}{ x ²-2x+1}$

in progress 0
Adeline 2 tháng 2021-10-19T15:14:31+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T15:15:50+00:00

  `ĐKXĐ: (x-1)^2  \ne 0`

  `⇒x\ne 1`

  `A=(3x^2-8x+6)/(x^2-2x+1)`

  `A=[3(x^2-2x+1)+(3-2x)]/(x^2-2x+1)`

  `A=(3 +(3-2x)/(x-1)^2`

  để `A` nhỏ nhất 

  `⇒(3-2x)/(x-1)^2 `nhỏ nhất mà  `(x-1)^2  \ne 0`

  `⇒”=”` xẩy ra khi :

  `x-1=1`

  `⇒x=2`

  vậy `GTNNNN `của` A=3-1=2 `khi x`=2`

  0
  2021-10-19T15:16:22+00:00

  Đáp án:

  `min_A=2<=>x=2`

  Giải thích các bước giải:

   Xét `A-2(x ne 1)`

  `=(3x^2-8x+6-2x^2+4x-2)/(x-1)^2`

  `=(x^2-4x+4)/(x-1)^2`

  `=(x-2)^2/(x-1)^2>=0`

  `=>A>=2`

  Dấu “=” xảy ra khi `x-2=<=>x=2`

  Vậy `min_A=2<=>x=2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )