Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A=(x^2+x-6)(x^2+x+2)

Question

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A=(x^2+x-6)(x^2+x+2)

in progress 0
Adeline 1 tuần 2021-08-29T14:37:11+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T14:38:17+00:00

  Đặt `k=x^2+x-2`

  `⇒A=(k-4)(k+4)`

  `⇔A=k^2-16`

  Vì `k^2≥0`

  `⇒k^2-16≥-16`

  `⇔A≥-16`

  `⇒`Min `A=-16`

  0
  2021-08-29T14:38:42+00:00

  Đặt $x^2+x-2=a$

  Khi đó $A=(a-4).(a+4)$

  $=a^2-16$
  Mà $a^2 \geq 0⇒a^2-16≥-16$

  Hay $A≥-16$

  Dấu $=$ xảy ra $⇔a^2=0⇔a=0⇔x^2+x-2=0$
  $⇔x^2-x+2x-2=0$

  $⇔(x-1)(x+2)=0$

  $⇔$\(\left[ \begin{array}{l}x-1=0\\x+2=0\end{array} \right.\) 

  $⇔$\(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=-2\end{array} \right.\) 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )