Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau 4=9x^2+9x+2

Question

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau
4=9x^2+9x+2

in progress 0
Reese 3 tuần 2021-07-08T20:09:39+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:10:41+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `9x^{2}+9x+2`

  `=(9x^{2}+9x+(9)/(4))-(1)/(4)`

  `=[(3x)^{2}+2.3x.(3)/(2)+((3)/(2))^{2}]-(1)/(4)`

  `=(3x+(3)/(2))^{2}-(1)/(4)≥ -(1)/(4)`

  Dấu `=` xảy ra khi :

  `3x+(3)/(2)=0`

  `->3x=-(3)/(2)`

  `->x=-(1)/(2)`

  Vậy `GTNNNN` của biểu thức là : `-(1)/(4)` khi `x=-(1)/(2)`

  0
  2021-07-08T20:11:34+00:00

  \(9x^2+9x+2\\=(3x)^2+2.3x.\dfrac{3}{2}+\dfrac{9}{4}-\dfrac{1}{4}\\=\left(3x+\dfrac{3}{2}\right)^2-\dfrac{1}{4}=0\)

  Vì \(\left(3x+\dfrac{3}{2}\right)^2\ge 0→\left(3x+\dfrac{3}{2}\right)^2-\dfrac{1}{4}≥-\dfrac{1}{4}\)

  \(→\min =-\dfrac{1}{4}\)

  \(→\) Dấu “=” xảy ra khi \(3x+\dfrac{3}{2}=0\)

  \(↔3x=-\dfrac{3}{2}\\↔x=-\dfrac{1}{2}\)

  Vậy \(\min =-\dfrac{1}{4}\) khi \(x=-\dfrac{1}{2}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )