Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: A= $\frac{-8}{x^2-2x+5}$

Question

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:
A= $\frac{-8}{x^2-2x+5}$

in progress 0
Eden 3 tuần 2021-08-23T19:16:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:18:24+00:00

  Đáp án:

   Ta có : 

  `x^2 – 2x+  5 = (x^2 – 2x + 1) + 4 = (x – 1)^2 + 4 >= 4`

  `-> -8/(x^2 – 2x + 5) >= -8/4 = -2`

  Dấu “=’ xảy ra `<=> x – 1 = 0 <=> x = 1`

  Vậy $GTNN$ của `A = -2 <=> x = 1`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-23T19:18:49+00:00

  Đáp án:

  $A_{min}=-2$ đạt được khi $x=1$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )