Tìm GTLN a) M= -|1/2x – 3| +4 b)N=2/3|x-1|+4 Tìm GTNN của A=3|2x-1| -1/4

Question

Tìm GTLN
a) M= -|1/2x – 3| +4
b)N=2/3|x-1|+4
Tìm GTNN của
A=3|2x-1| -1/4

in progress 0
Adalyn 1 tháng 2021-09-08T14:04:20+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:06:01+00:00

  Đáp án:

  a) GTLN của M là 4 tại x = 6

  b) GTLN của N là 4 tại x =1

  c) GTNN của A là – 1/4 tại x = 1/2

  Giải thích các bước giải:

  Chúc bn hok tốt !

  0
  2021-09-08T14:06:05+00:00

  a) M= -|1/2x – 3| +4

  Với mọi số hữu tỉ ta có:

  ⇒ $|$$\frac{1}{2}$$x$$-$ $3$$|$ ≥ $0$

  ⇒ $-$$|$$\frac{1}{2}$$x$$-$ $3$$|$ ≤ $0$

  ⇒ $-$$|$$\frac{1}{2}$$x$$-$ $3$$|$ $+$ $4$ ≤ $0$ $+$ $4$ 

  ⇒ $-$$|$$\frac{1}{2}$$x$$-$ $3$$|$ $+$ $4$ ≤ $4$ 

  ⇒ $M$ ≤ $4$ 

  ⇒ GTLN của M là 4 đạt được khi:

  $|$$\frac{1}{2}$$x$$-$ $3$$|$ ≥ $0$

  ⇔$\frac{1}{2}$$x$$-$ $3$ $=$ $0$

  ⇔ $\frac{1}{2}$$x$ $=$ $0$ $+$$3$

  ⇔ $\frac{1}{2}$$x$ $=$$3$

  ⇔ $x$ $=$ $3$ $.$ $\frac{1}{2}$

  ⇔ $x$ $=$ $\frac{6}{1}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )