Tìm hai số hữu tỷ a và b biết rằng hiệu a-b và thương a:b đều gấp 3 lần tổng a+b

Question

Tìm hai số hữu tỷ a và b biết rằng hiệu a-b và thương a:b đều gấp 3 lần tổng a+b

in progress 0
Athena 3 tháng 2021-09-11T08:02:03+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T08:03:16+00:00

  \(\begin{array}{l}
  a – b = 3(a + b)(1)\\
  \frac{a}{b} = 3(a + b)\\
  \Rightarrow a – b = \frac{a}{b}\\
  \Rightarrow (a – b)b = a\\
  \Rightarrow ab – {b^2} = a\\
  \Rightarrow ab – a = {b^2}\\
  \Rightarrow a(b – 1) = {b^2}\\
  \Rightarrow a = \frac{{{b^2}}}{{b – 1}}\\
  (1) \Rightarrow \frac{{{b^2}}}{{b – 1}} – b = 3(\frac{{{b^2}}}{{b – 1}} + b)\\
  \Rightarrow \frac{{{b^2} – b(b – 1)}}{{b – 1}} = 3\frac{{{b^2} + b(b – 1)}}{{b – 1}}\\
  \Rightarrow b = 6{b^2} – 3b\\
  \Rightarrow 6{b^2} – 4b = 0\\
  \Rightarrow 2b(3b – 2) = 0\\
  \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  b = 0\\
  b = \frac{2}{3}
  \end{array} \right.
  \end{array}\)
  $\Rightarrow \left[ \begin{array}{l} a=0 \\ a=-2\end{array} \right .$

  0
  2021-09-11T08:04:02+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a-b=3(a+b)
  a:b=3(a+b)
  => $\eqalign{
  & \left\{ \matrix{
  2a + 4b = 0 \hfill \cr
  a = 3ab + 3{b^2} \hfill \cr} \right. \cr
  & \left\{ \matrix{
  a = – 2b \hfill \cr
  – 2b = 3.( – 2b).b + 3{b^2} \hfill \cr} \right. \cr
  & \left\{ \matrix{
  a = – 2b \hfill \cr
  3{b^2} – 2b = 0 \hfill \cr} \right. \cr
  & \left\{ \matrix{
  \left[ \matrix{
  b = 0 \hfill \cr
  b = {2 \over 3} \hfill \cr} \right. \hfill \cr
  a = – 2b \hfill \cr} \right. \cr
  & \left[ \matrix{
  \left\{ \matrix{
  a = – 4/3 \hfill \cr
  b = 2/3 \hfill \cr} \right. \hfill \cr
  \left\{ \matrix{
  a = 0 \hfill \cr
  b = 0 \hfill \cr} \right. \hfill \cr} \right. \cr} $

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )