Tim hai so tu a,b biet a+b=192, UCLN(a,b)=12

Question

Tim hai so tu a,b biet a+b=192, UCLN(a,b)=12

in progress 0
Athena 3 tháng 2021-09-07T15:25:22+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T15:26:48+00:00

  Đáp án:

  $(x,y) \in \left\{(180,12);(156,36);(132,60);(108,84);(12,180); (36,156); (60,132); (84,108)\right\}$

  Giải thích các bước giải:

  $\text{Vì UCLN(a,b)=12 Đặt a=12x b=12y (x,y)=1}\\

  \rightarrow 12x+12y=192\\

  \rightarrow x+y=16\\

  \text{Do 16=15+1=13+3=11+5=9+7 và (x,y)=1 nên :}\\

  (x,y) \in\left \{(180,12);(156,36);(132,60);(108,84);(12,180); (36,156); (60,132); (84,108)\right\}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )