tìm hai số tự nhiên a và b.cho biết ƯCLN(a,b)=26;a+b=156 và a

Question

tìm hai số tự nhiên a và b.cho biết ƯCLN(a,b)=26;a+b=156 và a

in progress 0
Bella 4 tháng 2021-08-24T20:24:31+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:25:57+00:00

  Đáp án:

   a=26 ; b=130

  Giải thích các bước giải:

   ƯCLN(a,b)=26 =>a=26(a<b)

   Mà 156-26=130 ; 130 chia hết cho 26

   =>a=26 ; b=130

  0
  2021-08-24T20:26:02+00:00

  Ta có:ƯCLN(a,b)=26⇒a = 26.m;b = 26.n trong đó (m,n) = 1 (m,n ∈ N*)

  ⇒a+b=26m+26n=26(m+n)

  Mà a+b=156 ⇒m+n=156:26=6

  a<b ⇒m<n

  Ta có bảng :

  m        n          a            b

  1         5          26          130

  2         4          52         104

  Vậy (a;b)=(26,130);(52,104)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )