Tìm hai số tự nhiên có hai chữ số mà bình phương của số này bằng lập phương của số kia?

Question

Tìm hai số tự nhiên có hai chữ số mà bình phương của số này bằng lập phương của số kia?

in progress 0
Lydia 1 năm 2021-10-27T21:12:00+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T21:13:19+00:00

  $\text{Cho 2 số đó lần lượt là:} \overline{ab}, \overline{cd}$.

  $\text{Điều kiện: do một số là lập phương}$

  $\text{, một số là bình phương.}$

  $\to \overline{ab}\ge 8; \overline{cd} \ge 4$.

  $\text{Ta có:}$

  $(\overline{ab})^3=\overline({cd})^2$

  $\text{Ta thấy:}$

  $2.2.2.2=4.4$

  $\to 4^2=16$

  $\to 4^3=16.4$

  $\to 16.4=64$

  $\to 16.4.16.4=64.64$

  $\to 16.16.16=64^2$

  $\to 16^3=64^2$

  $\text{Vậy 2 số } \overline{ab}, \overline{cd}.$

  $\text{lần lượt có giá trị là:}$

  $16^3 \text{ và} 64^2.$

   

  0
  2021-10-27T21:13:59+00:00

  Gọi 2 số cần tìm là: ab

  a<b=>$a^{3}$ =$b^{2}

  Mà a,b nhỏ nhất là 4 và 8

  -> 4^3=8^2

  Theo đề bài thì số hai chữ số nên ta lũy thừa lên có:

  Vậy hai số cần tìm là: 16 và 64(TMĐK)

  Gửi????

  Học tốt..!! NĂM MỚI VUI VẺ????☘️

  Xiin ctlhn+5*+cảm ơn????

  @mind????

  #Dinosaurss

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )