TÌm m để (2m-3)x + 4 -m<0 ;luôn đúng với x > 1

Question

TÌm m để (2m-3)x + 4 -m<0 ;luôn đúng với x > 1

in progress 0
Quinn 2 tháng 2021-10-28T13:09:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T13:10:52+00:00

  Đáp án:

   $(2m-3)x+4-m<0\\x=\dfrac{m-4}{2m-3}\\\text{Để pt có tập nghiệm luôn đúng với $x\in(1;+\infty)$ thì:}\\\dfrac{m-4}{2m-3}\geq 1\\\to m\leq 1$

  0
  2021-10-28T13:11:24+00:00

  `2m-3<0`

  `<=>m<3/2`

  `=>x>(m-4)/(2m-3)`

  `=>S=((m-4)/(2m-3);+∞)`

  `=>(1;+∞) ⊂ ((m-4)/(2m-3);+∞)`

  `=>(m-4)/(2m-3)le1`

  `=>…`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )