Tìm m để f(x) = x^2 -2(m-3)x+4m-3>0 với mọi x thuộc R {a>0 Đen ta <0 Giúp mik với cần gấp nhé

Question

Tìm m để f(x) = x^2 -2(m-3)x+4m-3>0 với mọi x thuộc R
{a>0
Đen ta <0 Giúp mik với cần gấp nhé

in progress 0
Piper 2 tuần 2021-11-24T18:31:20+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T18:32:47+00:00

  Đáp án:

   \(5-\sqrt{13}<x<5+\sqrt{13}\)

  Giải thích các bước giải:

   Để \(f(x)>0\) thì

  \(\left\{\begin{matrix} a>0
   & & \\ \Delta'<0
   & & 
  \end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 1>0 (luôn đúng)
   & & \\ [-(m-3)]^{2}-(4m-3)<0
   & & 
  \end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow m^{2}-10m+12<0\)

  \(\Leftrightarrow 5-\sqrt{13}<x<5+\sqrt{13}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )