Tìm m để hệ phương trình $\left \{ {{mx+3my=8m+11} \atop {x-y=4}} \right.$ Có nghiệm duy nhất sao cho : $\left \{ {{x,y>0} \atop {5x+y^{2}=34}} \ri

Question

Tìm m để hệ phương trình $\left \{ {{mx+3my=8m+11} \atop {x-y=4}} \right.$
Có nghiệm duy nhất sao cho : $\left \{ {{x,y>0} \atop {5x+y^{2}=34}} \right.$

in progress 0
Eden 3 tuần 2021-07-08T18:04:20+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:05:47+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!!

  Đáp án:

  `m = 11/4`

  Giải thích các bước giải:

  Hệ phương trình: $\begin{cases}mx + 3my = 8m + 11\\x – y = 4\\\end{cases} (*)$

  $\to x = y + 4$

  Hệ phương trình có nghiệm duy nhất thỏa mãn:

          $\begin{cases}x, y > 0\\5x + y^2 = 34\\\end{cases}$

  `<=>` $\begin{cases}x, y > 0\\5(y + 4) + y^2 – 34 = 0\\\end{cases}$

  `<=>` $\begin{cases}x, y > 0\\5y + 20 + y^2 – 34 = 0\\\end{cases}$

  `<=>` $\begin{cases}x, y > 0\\y^2 + 5y – 14 = 0\\\end{cases}$

  `<=>` $\begin{cases}x, y > 0\\\left[ \begin{array}{l}y=2 (TM)\\y=-7 (KTM)\end{array} \right.\\\end{cases}$

  `<=>` $\begin{cases}x, y > 0\\y = 2\\x = 2 + 4 = 6 (TM)\\\end{cases}$

  Thay vào $mx + 3my = 8m + 11$

  `<=> m.6 + 3m.2 = 8m + 11`

  `<=> 4m = 11`

  `<=> m = 11/4`

  Vậy `m = 11/4` thì hệ phương trình $(*)$ thỏa mãn điều kiện trên.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )