Tìm m để pt có nghiệm x1 , x2 thỏa hệ thức đã chỉ ra X^2-6m+m=0. x1-x2 =4 Hứa vote 5 sao

Question

Tìm m để pt có nghiệm x1 , x2 thỏa hệ thức đã chỉ ra
X^2-6m+m=0. x1-x2 =4
Hứa vote 5 sao

in progress 0
Kaylee 4 tháng 2021-08-16T04:20:33+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:21:57+00:00

  Đáp án:

  \(\left[ \begin{array}{l}
  m = \dfrac{{1 + \sqrt {145} }}{{18}}\\
  m = \dfrac{{1 – \sqrt {145} }}{{18}}
  \end{array} \right.\)

  Giải thích các bước giải:

   Để phương trình \({x^2} – 6mx + m = 0\) có nghiệm

  \(\begin{array}{l}
   \to \Delta ‘ \ge 0\\
   \to 9{m^2} – m \ge 0\\
   \to m\left( {9m – 1} \right) \ge 0\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  m \ge 0\\
  9m – 1 \ge 0
  \end{array} \right.\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  m \le 0\\
  9m – 1 \le 0
  \end{array} \right.
  \end{array} \right. \to \left[ \begin{array}{l}
  m \ge \dfrac{1}{9}\\
  m \le 0
  \end{array} \right.\\
  Vi – et:\left\{ \begin{array}{l}
  {x_1} + {x_2} = 6m\\
  {x_1}{x_2} = m
  \end{array} \right.\\
  Có:{x_1} – {x_2} = 4\\
   \to {x_1}^2 – 2{x_1}{x_2} + {x_2}^2 = 16\\
   \to {x_1}^2 + 2{x_1}{x_2} + {x_2}^2 – 4{x_1}{x_2} = 16\\
   \to {\left( {{x_1} + {x_2}} \right)^2} – 4{x_1}{x_2} = 16\\
   \to 36{m^2} – 4m = 16\\
   \to 9{m^2} – m – 4 = 0\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  m = \dfrac{{1 + \sqrt {145} }}{{18}}\\
  m = \dfrac{{1 – \sqrt {145} }}{{18}}
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )