tìm một số biết 25 phần trăm của nó là 77 tìm một số biết 85 phần trăm của nó là 530,4 tìm một số biết 42,5 phần trăm của nó là 223,72

Question

tìm một số biết 25 phần trăm của nó là 77
tìm một số biết 85 phần trăm của nó là 530,4
tìm một số biết 42,5 phần trăm của nó là 223,72

in progress 0
Allison 1 năm 2021-11-26T11:11:30+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T11:12:39+00:00

  Đáp án:

   308 —- 624 —- 526,4

  Giải thích các bước giải:

   77 * 100 / 25 = 308

   530,4 * 100 / 85 = 624

   223,72 * 100 / 42,5 = 526,4

  0
  2021-11-26T11:12:39+00:00

  Đáp án:

  $\text{ a) SỐ đó là: 77 : 25% = 308 }$

  $\text{ b) SỐ đó là: 530,4 : 85% = 624 }$

  $\text{ c) SỐ đó là: 223,72 : 42,5% = 526,4 }$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )