Tìm một số có 3 chữ số chữ số hàng trăm gấp 4 lần chữ số hàng đơn vị Nếu viết số ấy theo thứ tự ngược lại thì giảm đi 594 đơn vị

Question

Tìm một số có 3 chữ số chữ số hàng trăm gấp 4 lần chữ số hàng đơn vị Nếu viết số ấy theo thứ tự ngược lại thì giảm đi 594 đơn vị

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-11-21T04:06:52+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T04:08:12+00:00

  Gọi số có ba chữ số cần tìm là: $\frac{}{abc}$ ( a $\neq$ 0 ; a ; b ; c < 10 )

  Ta có: 

            $\frac{}{abc}$ – $\frac{}{cba}$ = 594

   ( 100a + 10b + c ) – ( 100c + 10b + a ) = 594

   100a + 10b + c – 100c – 10b – a            = 594

   99a – 99c                                                = 594

    99 ( a – c )                                              = 594

           a – c                                                = 6

  Mà a = 4c `=>` 4c – c = 6

                   `=>` 3c       = 6

                   `=>`   c       = 2

                   `=>`   a       = 8

     Vậy $\frac{}{abc}$ ∈ { 802 ; 812 ; 822 ; 832 ; 842 ; 852 ; 862 ; 872 ; 882 ; 892 } 

  0
  2021-11-21T04:08:18+00:00

  Gọi số có ba chữ số cần tìm là:` abc`

  Ta có: 

  `abc- cba = 594`

  `⇔100a + 10b + c – 100c – 10b – a= 594`

  `⇔99a – 99c= 594`

  `⇔a – c = 6`

  `Mà a = 4c `

  `⇒ 4c – c = 6`

  `⇒c= 2`

  `⇒ a= 8`

  `⇒b∈(1,2,3,4,5,6,7,8,9)`

  Vậy ……………

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )