tìm một số có ba chữ số biết rằng nếu gạch bỏ chữ số hàng trăm của số đó rồi nhân với số mới với 9 ta lại được số có ba chữ số ban đầu Ai nhanh ai đún

Question

tìm một số có ba chữ số biết rằng nếu gạch bỏ chữ số hàng trăm của số đó rồi nhân với số mới với 9 ta lại được số có ba chữ số ban đầu Ai nhanh ai đúng mình tik cho

in progress 0
Kennedy 3 tháng 2021-09-08T07:41:29+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:43:01+00:00

  chúc bạn hocj giỏi nha

  gọi số cần tìm là abc 

  ta có:

  abc=bcx9

  =>a00+bc=bcx9

  <=>a00=bcx8(bớt cả hai vế đi bc)

  =>a00 chia hết cho 8

  =>a00 có thể =200;400;600;800;

  vì bc có hai chữ số nên bc<100

  =>a00 =200;400;600 vì nếu a00=800 thì bc=100

  nếu a00=200=>bc=25 =>abc=225

  nếu a00=400 =>bc=50 =>abc=450

  nếu a00=600=>bc=75=>abc=675

  =>các số cần tìm là : 225;450;675

  0
  2021-09-08T07:43:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   số đó có `3` chữ số nên có dạng ` abc `

  ` ⇔ bc × 9 `

  ` ⇒ a00 + bc = bc×9 `

  ` ⇒ a00 = bc× 9 – bc = bc×8 `

  suy ra ` a00` chia hết cho ` bc×8 `

  ` a = { 2;4;6;8} `

  ` a = 2 ⇒ abc = 225 `

  `a = 4 ⇒ abc = 450`

  `a=6⇒abc=675`

  ` a = 8 ` $\neq$ 

  vậy số đó ` = { 225;450;675}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )