tìm nghiệm của các đa thức sau a, E(x)=2x ² -3x -27 b, G(x)=(x-3)*(16-4x) c, P(x)=x ³ +4x ² -29x +24 d, Q(x)=3x ² -8x +4

Question

tìm nghiệm của các đa thức sau
a, E(x)=2x ² -3x -27
b, G(x)=(x-3)*(16-4x)
c, P(x)=x ³ +4x ² -29x +24
d, Q(x)=3x ² -8x +4

in progress 0
Kylie 2 tuần 2021-07-12T10:50:38+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:51:57+00:00

  `a,`

  Đặt đa thức `E(x) = 0`

  `⇒ 2x^2 – 3x – 27 = 0` 

  `⇒ (2x^2 + 6x) + (-9x-27) = 0`

  `⇒ 2x(x+3) – 9(x+3) = 0`

  `⇒ (x+3)(2x-9) = 0`

  `⇒`\(\left[ \begin{array}{l}x+3=0\\2x-9=0\end{array} \right.\) 

  `⇒`\(\left[ \begin{array}{l}x=-3\\x=\dfrac{9}{2}\end{array} \right.\) 

  Vậy đa thức có nghiệm : `x = -3 , x = 9/2`

  `b,`

  Đặt đa thức `G(x) = 0`

  `⇒ (x-3)(16-4x) = 0`

  `⇒`\(\left[ \begin{array}{l}x-3=0\\16-4x=0\end{array} \right.\) 

  `⇒`\(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=4\end{array} \right.\) 

  Vậy đa thức có nghiệm : `x = 3, x=4`

  `c,`

  Đặt đa thức `P(x) =0 `

  `⇒ x^3 + 4x^2 – 29x + 24 = 0`

  `⇒ x^2 + 5x – 24 = 0`

  `⇒ (x-1)(x-3)(x+8) = 0`

  `⇒`\(\left[ \begin{array}{l}x-1=0\\x-3=0\\x+8=0\end{array} \right.\) 

  `⇒`\(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=3\\x=-8\end{array} \right.\) 

  Vậy đa thức có nghiệm : `x = 1, x=3 ,x=-8`

  `d,`

  Đặt đa thức `Q(x) = 0`

  `⇒ 3x^2 – 8x + 4 = 0`

  `⇒ (3x^2-2x)+(-6x+4) =0`

  `⇒ x(3x-2) – 2(3x-2) = 0`

  `⇒ (3x-2)(x-2) =0`

  `⇒`\(\left[ \begin{array}{l}3x-2=0\\x-2=0\end{array} \right.\) 

  `⇒`\(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{2}{3}\\x=2\end{array} \right.\) 

  Vậy đa thức có nghiệm : `x = 2/3 , x =2`

  0
  2021-07-12T10:52:29+00:00

   `a)` Đặt `E(x)=0⇒2x^2-3x-27=0`

     `2x^2-3x-27=0`

  `⇒2x^2-9x+6x-27=0`

  `⇒x(2x-9)+3(2x-9)=0`

  `⇒(2x-9)(x+3)=0`

  `⇒`\(\left[ \begin{array}{l}2x-9=0\\x+3=0\end{array} \right.\) 

  `⇒`\(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{9}{2}\\x=-3\end{array} \right.\) 

  Vậy `x=9/2` hoặc `x=-3` là nghiệm của đa thức `E(x)`

  `b)` Đặt `G(x)=0⇒(x-3)(16-4x)=0`

  `(x-3)(16-4x)=0`

  `⇒`\(\left[ \begin{array}{l}x-3=0\\16-4x=0\end{array} \right.\) 

  `⇒`\(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=4\end{array} \right.\) 

  Vậy `x=3` hoặc `x=4` là nghiệm của đa thức `G(x)`

  `c)` Đặt `P(x)=0⇒x^3+4x^2-29x+24=0`

  `x^3+4x^2-29x+24=0`

  `⇒x^3-x^2+5x^2-5x-24x+24=0`

  `⇒(x^3-x^2)+(5x^2-5x)-(24x-24)=0`

  `⇒x^2(x-1)+5x(x-1)-24(x-1)=0`

  `⇒(x-1)(x^2+5x-24)=0`

  `⇒(x-1)(x-3)(x+8)=0`

  `⇒`\(\left[ \begin{array}{l}x-1=0\\x-3=0\\x+8=0\end{array} \right.\) 

  `⇒`\(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=3\\x=-8\end{array} \right.\) 

  Vậy `x=1;x=3` hoặc `x=-8` là các nghiệm của đa thức `P(x)`

  `d)` Đặt `Q(x)=0⇒3x^2-8x+4=0`

  `3x^2-8x+4=0`

  `⇒3x^2-6x-2x+4=0`

  `⇒3x(x-2)-2(x-2)=0`

  `⇒(x-2)(3x-2)=0`

  `⇒`\(\left[ \begin{array}{l}x-2=0\\3x-2=0\end{array} \right.\) 

  `⇒`\(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=\dfrac{2}{3}\end{array} \right.\) 

  Vậy `x=2` hoặc `x=2/3` là các nghiệm của đa thức `Q(x)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )