Tìm nghiệm của đa thức: `A= 6x^2 + x + 5`

Question

Tìm nghiệm của đa thức:
`A= 6x^2 + x + 5`

in progress 0
Serenity 14 phút 2021-09-15T03:29:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T03:30:28+00:00

  Đáp án:

  Đa thức không có nghiệm 

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  `\qquad A=0`

  `=>6x^2+x+5=0 `

  `=>x^2+1/ 6 x+5/ 6=0`

  `=>x^2+x. 1/ {12}+x. 1/{12}+1/{12^2}+5/6-1/{12^2}=0`

  `=>x(x+1/{12})+1/{12}.(x+1/{12})+{119}/{144}=0`

  `=>(x+1/{12}).(x+1/{12})+{119}/{114}=0`

  `=>(x+1/{12})^2+{119}/{144}=0`

  Vì `(x+1/{12})^2\ge 0` với mọi `x`

  `=>(x+1/{12})^2+{119}/{144}\ge {119}/{144}>0` với mọi `x`

  `=>` Đa thức không có nghiệm

  0
  2021-09-15T03:30:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `A=6x^2+x+5`

  Để đa thức `A` có nghiệm

  `<=>6x^2+x+5=0`

  `<=>36x^2+6x+30=0`

  `<=>((6x)^2+2.6x.1/2 +1/4)+119/4=0`

  `<=>(6x+1/2)^2+119/4=0`

  Ta có `(6x+1/2)^2+119/4>=119/4>0`

  `=>` Đa thức `A` vô nghiệm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )