Tìm nghiệm của đa thức M(x)=5x^2+9x+4 (Một cách chi tiết)

Question

Tìm nghiệm của đa thức
M(x)=5x^2+9x+4
(Một cách chi tiết)

in progress 0
Adalyn 1 năm 2021-10-28T22:02:09+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T22:03:22+00:00

  Đáp án:

  $M(x)=5x²+9x+4$

  5x²+9x+4 = 0

  $⇔ 5x²+4x+5x+4=0$

  $⇔ x(5x+4)+(5x+4)=0$

  $⇔ (5x+4)(x+1)=0$

  $⇔ 5x+4=0$ hoặc $x+1=0$

  $⇔ 5x=-4$ hoặc $x=-1$

  $⇔ x=-4/5$ hoặc $x=-1$

  Vậy nghiệm của đa thức là $x=-4/5$; $x=-1$

  BẠN THAM KHẢO NHA!!!

  0
  2021-10-28T22:03:49+00:00

  M(x) = 5x² + 9x + 4 = 0
         ⇔ 5x² + 5x + 4x + 4 = 0

         ⇔ 5x(x+1) + 4(x+1) = 0
         ⇔ (x+1)(5x+4) = 0
         ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x+1=0\\5x+4=0\end{array} \right.\)
         ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=-1\\x=-0.8\end{array} \right.\) 
  Vậy x = -1 và x = -0.8 là nghiệm của đa thức trên.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )