Tìm nghiệm của đa thức N(x)=x^2-5x+6 (Một cách chi tiết)

Question

Tìm nghiệm của đa thức
N(x)=x^2-5x+6
(Một cách chi tiết)

in progress 0
Lyla 1 năm 2021-10-28T21:20:41+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T21:22:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $N(x) = x^2 – 5x + 6$ 

  Giả sử x là nghiệm của N(x) thì 

  $x^2 – 5x + 6 = 0$ 

  => $x^2 – 2x – 3x + 6 = 0$ 

  => $x(x – 2) – 3(x – 2) = 0$ 

  => $(x – 2)(x – 3) = 0$ 

  => x – 2 = 0 => x = 2 

  hoặc x – 3 = 0 => x = 3 

  Vậy N(x) có hai nghiệm x = 2 và x = 3.

  0
  2021-10-28T21:22:37+00:00

  Đáp án:

   $\text{$x^{2}$ – 5x + 6 =0}$

  $\text{<=> ($x^{2}$ – 3x) +(-2x+6)=0}$

  $\text{<=>x(x-3)-2(x-3)=0}$

  $\text{<=>(x-3) +(x-2)=0 }$

  $\text{<=> \(\left[ \begin{array}{l}x-3=0\\x-2=0\end{array} \right.\) }$

  $\text{<=>\(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=2\end{array} \right.\)  }$

  $\text{Vậy nghiệm của đa thức ∈ { 3 ; 2} }$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )