Tìm nghiệm của đa thức N(x)=x^2-5x+6 (Một cách chi tiết)

Question

Tìm nghiệm của đa thức
N(x)=x^2-5x+6
(Một cách chi tiết)

in progress 0
Adalyn 1 năm 2021-10-28T21:09:45+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T21:10:57+00:00

  Từ $N(x)=0$

  $⇒x^2-5x+6=0$

  $⇒x^2-2x-3x+6=0$

  $⇒x(x-2)-3(x-2)=0$

  $⇒(x-2)(x-3)=0$

  $⇒x-2=0$ hoặc $x-3=0$

  $⇒x=2$ hoặc $x=3$

  Vậy nghiệm của đa thức $N(x)$ là $2$ hoặc $3$.

  0
  2021-10-28T21:11:26+00:00

  Đáp án:

  \(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=3\end{array} \right.\)

  Giải thích các bước giải:

   x² – 5x + 6 = 0

   x² – 2x – 3x + 6 = 0

   x. ( x – 2) – 3. ( x – 2) = 0

   (x – 2). ( x – 3) = 0

  \(\left[ \begin{array}{l}x – 2 = 0\\x – 3 = 0\end{array} \right.\)

  \(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=3\end{array} \right.\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )