Tìm nghiệm nguyên của phương trình :` x^2y^2.(x+y)+x+y=3+xy`

Question

Tìm nghiệm nguyên của phương trình :` x^2y^2.(x+y)+x+y=3+xy`

in progress 0
Claire 4 tuần 2021-11-12T01:12:12+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T01:13:56+00:00

  Đặt` u=x+y,v=xy`. Ta có :

  `uv²-v+u-3=0`

  `Δv=1-4u.(u-3)≥0⇒u≤3⇒u∈{0,1,2,3}`

  Đáp số :`(0,3),(3,0) và (1,1)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )