Tìm phân tử lớn nhất dãy số nguyên với N<=250 theo trực tiếp hoặc gián tiếp

Question

Tìm phân tử lớn nhất dãy số nguyên với N<=250 theo trực tiếp hoặc gián tiếp

in progress 0
Rylee 4 tháng 2021-08-22T15:12:35+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T15:13:46+00:00

  bạn có thể tham khảo

  tim-phan-tu-lon-nhat-day-so-nguyen-voi-n-250-theo-truc-tiep-hoac-gian-tiep

  0
  2021-08-22T15:14:01+00:00

  uses crt;

  var a: array [1..250] of longint;

        n,i,j:byte;

        t:longint;

  begin

  write(‘Nhap n: ‘); readln(n);

  for i:=1 to n do

  write(‘Nhap so thu ‘,i); read(a[i]);

  for i:=1 to n-1 do
                  for j:=i+1 to n do
                          if a[i]<a[j] then
                          begin
                                  t:=a[j];
                                  a[j]:=a[i];
                                  a[i]:=t;
                          end;

  clrscr;

  write(‘Phan tu lon nhat la, ‘,a[1]);

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )