Tìm quỹ tích giao điểm A, d1: y=2x+m và d2: y=1 B, (P)y=mx^2 +3x-2m và d: y=mx+2 C, d1:y=mx +2m-4 và d2: y= -3x+2m Làm hết giúp mk vs nha????????

Question

Tìm quỹ tích giao điểm
A, d1: y=2x+m và d2: y=1
B, (P)y=mx^2 +3x-2m và d: y=mx+2
C, d1:y=mx +2m-4 và d2: y= -3x+2m
Làm hết giúp mk vs nha????????

in progress 0
Alexandra 1 tháng 2021-09-01T22:11:55+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T22:13:27+00:00

  b) Từ 2 hso ta có

  $m = \dfrac{y-3x}{x^2-2}, m = \dfrac{y-2}{x}$

  Vậy quỹ tích giao điểm là

  $\dfrac{y-3x}{x^2-2} = \dfrac{y-2}{x}$

  $\Leftrightarrow (y-3x)x = (y-2)(x^2-2)$

  $\Leftrightarrow xy – 3x^2 = y(x^2-2) – 2x^2+ 4$

  $\Leftrightarrow y (x^2-x-2) = -x^2 – 4$

  $\Leftrightarrow y = \dfrac{x^2+4}{x-x^2+2}$

  c) Từ $d_1$ ta có

  $m = \dfrac{y+4}{x+2}, m = \dfrac{y+3x}{2}$

  Vậy quỹ tích giao điểm là

  $\dfrac{y+4}{x+2} = \dfrac{y+3x}{2}$

  $\Leftrightarrow 2(y+4) = (x+2)(y+3x)$

  $\Leftrightarrow 2y + 8 = y(x+2) +3x^2 + 6x$

  $\Leftrightarrow xy = -3x^2 – 6x + 8$

  $\Leftrightarrow y = -3x – 6 + \dfrac{8}{x}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )