Tìm số có 3 chữ số, biết rằng chữ số hàng đơn vị bằng 1/9 tổng 2 chữ số kia, chữ số hàng trăm gấp 4 lần tổng chữ số hàng chục

Question

Tìm số có 3 chữ số, biết rằng chữ số hàng đơn vị bằng 1/9 tổng 2 chữ số kia, chữ số hàng trăm gấp 4 lần tổng chữ số hàng chục và hàng đơn vị.

in progress 0
Abigail 37 phút 2021-09-16T18:48:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:49:58+00:00

  Gọi chữ số cần tìm là abc (ĐK a khác 0 , a ; b ; c < 10)

  Theo bài ra ,ta có:

          c =$\frac{1}{9}$ ×(a+b)

  ⇒ c = 0 ; 1

  Nếu c = 0 thì a+b =0÷$\frac{1}{9}$ =0 .Mà a > 0 ⇒ a+b > 0

  Để a+b > 0 thì c phải = 1

  c =1 thì a+b = 1÷$\frac{1}{9}$ = 9

  Tổng của 3 chữ số a ; b và c là:

         9+1=10

  Chữ số hàng trăm là:

         10÷(4+1)×4=8

  Chữ số hàng chục là:

         10-8-1=1

  Vậy chữ số cần tìm là: 811

  0
  2021-09-16T18:50:05+00:00

  Gọi số cần tìm là abc (a khác 0; a,b,c là chữ số)

  Ta có:

  +) c=1/9(a+b) mà a≤9;b≤9⇒a+b≤18 nên c≤1/9×18=2 hay c=1;2 và a+b=9;18  (1)

  +) a=4(b+c) mà 0<a≤9⇔0<4(b+c)≤9 nên 0<b+c≤2 hay b+c=1;2  (2)

  Từ (1) và (2) suy ra 3 trường hợp:

  TH1: c=1; b+c=1 ⇒ b=0 và a=4. Nhưng a+b=4 ⇒ loại

  TH2: c=1; b+c=2 ⇒ b=1 và a=8. Do a+b=9 ⇒ chọn

  TH3: c=2; b+c=2 ⇒ b=0 và a=8. Nhưng a+b=8 ⇒ loại

  Vậy số cần tìm là 811

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )