Tìm số học sinh khối 6 của một trường . Biết khi xếp hàng 25 thì còn thiếu 5 bạn , khi xếp hàng 21 thì dư 16 bạn . Biết học sinh không quá 1000 bạn .

Question

Tìm số học sinh khối 6 của một trường . Biết khi xếp hàng 25 thì còn thiếu 5 bạn , khi xếp hàng 21 thì dư 16 bạn . Biết học sinh không quá 1000 bạn .

in progress 0
Nevaeh 3 ngày 2021-12-07T19:29:04+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:30:30+00:00

  Đáp án: 520 học sinh

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số học sinh khối 6 là x (học sinh)(x<1000)

  khi xếp hàng 25 thì còn thiếu 5 bạn , khi xếp hàng 21 thì dư 16 bạn nên x +5 chia hết cho 25 và 21

  => x+5 là BC(25;21)

  Ta có

  $\begin{array}{l}
  25 = {5^2}\\
  21 = 3.7\\
   \Rightarrow BCNN\left( {25;21} \right) = {3.5^2}.7 = 525\\
   \Rightarrow x + 5 \in \left\{ {525;1050;…} \right\}\\
   \Rightarrow x \in \left\{ {520;1045;…} \right\}\\
  Do:x < 1000\\
   \Rightarrow x = 520
  \end{array}$

  Vậy khối 6 có 520 học sinh

  0
  2021-12-07T19:30:50+00:00

  Đáp án:

   Ta có số học sinh khối 6 là : `d`

  Vì khi xếp hàng `25` thì còn thiếu `5` bạn , khi xếp hàng `21` thì dư `16` bạn

  `=> d +5 vdots 25 ; 21`

  `=> d + 5 ∈ BC(25;21)` và `d ≤ 1000`

  Mà `BC(25;21) = BCNNNN(25;21)`

  `=> 25 = 5^2`

  `21 = 3 . 7`

  `=> BCNNNN(25;21) = 3 . 5^2 . 7 = 525`

  `=> d + 5 ∈ {525 ; 1050 ; ……}`

  Do `d ≤ 1000` nên `d = 525`

  `=>` Số học sinh khối 6 là : `525` học sinh

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )