tìm số nguyên x, biết 1, (x + 3) chia hết ( x + 1 ) 2, ( x ² – x + 2 ) chia hết ( x – 1 ) 3, ( 2x + 5 ) chia hết ( x + 2 ) 4, ( x ² + 2x + 4 ) c

Question

tìm số nguyên x, biết
1, (x + 3) chia hết ( x + 1 )
2, ( x ² – x + 2 ) chia hết ( x – 1 )
3, ( 2x + 5 ) chia hết ( x + 2 )
4, ( x ² + 2x + 4 ) chia hết ( x + 1 )
5, ( 3x + 5 ) chia hết ( x – 2 )
…..hết….
giúp em đi ạ

in progress 0
Skylar 1 năm 2021-10-27T20:13:21+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T20:14:40+00:00

  Đáp án:

  5) \(\left[ \begin{array}{l}
  x = 13\\
  x =  – 9\\
  x = 3\\
  x = 1
  \end{array} \right.\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  1)x + 3 \vdots x + 1\\
   \to x + 1 + 2 \vdots x + 1\\
   \to 2 \vdots x + 1\\
   \to x + 1 \in U\left( 2 \right)\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x + 1 = 2\\
  x + 1 =  – 2\\
  x + 1 = 1\\
  x + 1 =  – 1
  \end{array} \right. \to \left[ \begin{array}{l}
  x = 1\\
  x =  – 3\\
  x = 0\\
  x =  – 2
  \end{array} \right.\\
  2){x^2} – x + 2 \vdots x – 1\\
   \to x\left( {x – 1} \right) + 2 \vdots x – 1\\
   \to 2 \vdots x – 1\\
   \to x – 1 \in U\left( 2 \right)\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x – 1 = 2\\
  x – 1 =  – 2\\
  x – 1 = 1\\
  x – 1 =  – 1
  \end{array} \right. \to \left[ \begin{array}{l}
  x = 3\\
  x =  – 1\\
  x = 2\\
  x = 0
  \end{array} \right.\\
  3)2x + 5 \vdots x + 2\\
   \to 2\left( {x + 2} \right) + 1 \vdots x + 2\\
   \to 1 \vdots x + 2\\
   \to x + 2 \in U\left( 1 \right)\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x + 2 = 1\\
  x + 2 =  – 1
  \end{array} \right. \to \left[ \begin{array}{l}
  x =  – 1\\
  x =  – 3
  \end{array} \right.\\
  4){x^2} + x + x + 4 \vdots x + 1\\
   \to x\left( {x + 1} \right) + \left( {x + 1} \right) + 3 \vdots x + 1\\
   \to 3 \vdots x + 1\\
   \to x + 1 \in U\left( 3 \right)\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x + 1 = 3\\
  x + 1 =  – 3\\
  x + 1 = 1\\
  x + 1 =  – 1
  \end{array} \right. \to \left[ \begin{array}{l}
  x = 2\\
  x =  – 4\\
  x = 0\\
  x =  – 2
  \end{array} \right.\\
  5)3x + 5 \vdots x – 2\\
   \to 3\left( {x – 2} \right) + 11 \vdots x – 2\\
   \to 11 \vdots x – 2\\
   \to x – 2 \in U\left( {11} \right)\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x – 2 = 11\\
  x – 2 =  – 11\\
  x – 2 = 1\\
  x – 2 =  – 1
  \end{array} \right. \to \left[ \begin{array}{l}
  x = 13\\
  x =  – 9\\
  x = 3\\
  x = 1
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )