Tìm số nguyên x, biết a)2x—18=10 b) 3x+26=5 c) 5—(10—x) =7 d) x+(—5)=—(—7) e) 30—3(x—2)=18 f) —32—(x—5)=0 g) (—34)—x=—(—45) h) 11+(15—x) =1

Question

Tìm số nguyên x, biết
a)2x—18=10
b) 3x+26=5
c) 5—(10—x) =7
d) x+(—5)=—(—7)
e) 30—3(x—2)=18
f) —32—(x—5)=0
g) (—34)—x=—(—45)
h) 11+(15—x) =1

in progress 0
Hadley 1 năm 2021-10-16T05:04:35+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T05:05:55+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `a//2x-18=10`

  `->2x=28`

  `->x=14`

  `b//3x+26=5`

  `->3x=-21`

  `->x=-7`

  `c//5-(10-x)=7`

  `->5-10+x=7`

  `->x=-5+10+7`

  `->x=12`

  `d//x+(-5)=-(-7)`

  `->x-5=7`

  `->x=12`

  `e//30-3(x-2)=18`

  `->30-3x+6=18`

  `->-3x=-30-6+18`

  `->-3x=-18`

  `->x=6`

  `f//-32-(x-5)=0`

  `->-32-x+5=0`

  `->-x=32-5`

  `->-x=27`

  `->x=-27`

  `g//(-34)-x=-(-45)`

  `->-34-x=45`

  `->x=-34-45`

  `->x=-79`

  `h//11+(15-x)=1`

  `->11+15-x=1`

  `->-x=-11-15+1`

  `->-x=-25`

  `->x=25`

  0
  2021-10-16T05:06:17+00:00

  `2x − 18 = 10`

  `⇒2x = 28`

  `⇒ x = 14`

  `3x + 26 = 5`

  ` ⇒3x = − 21`

  ` ⇒x = − 7`

  `5 − (10 − x) = 7`

  `⇒ 5 − 10 + x = 7`

  `⇒ x = − 5 + 10 + 7`

  `⇒x = 12`

  `x + ( − 5) = − ( − 7)`

  `⇒ x − 5 = 7`

  `⇒ x = 12`

  `30 − 3(x − 2) = 18`

  `⇒ 30 − 3x + 6 = 18`

  `⇒ − 3x = − 30 − 6 + 18`

  ` ⇒− 3x = − 18`

  `⇒ x = 6`

  `− 32 − (x − 5) = 0`

  `⇒ − 32 − x + 5 = 0`

  `⇒ − x = 32 − 5`

  `⇒ − x = 27`

  `⇒ x = − 27`

  `( − 34) − x = − ( − 45)`

  `⇒ − 34 − x = 45`

  `⇒x = − 34 − 45`

  ` ⇒x = − 79`

  `11 + (15 − x) = 1`

  `⇒11 + 15 − x = 1`

  `⇒− x = − 11 − 15 + 1`

  `⇒− x = − 25`

  `⇒x = 25`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )