) Tìm số nguyên x, biết: a) x + 5 = 2015 – (12 – 7) b) |x-5| = 11 c) 2^(x -1) = 8

Question

) Tìm số nguyên x, biết:
a) x + 5 = 2015 – (12 – 7) b) |x-5| = 11
c) 2^(x -1) = 8

in progress 0
Eden 5 tháng 2021-07-30T21:07:47+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:09:22+00:00

  `a)x + 5 = 2015 – (12 – 7)`

  `x + 5 = 2015 – 5`

         `x = 2010 – 5       `

        `x = 2005`

  b)Từ `|x-5| = 11`

  `=> x-5=11` hoặc `x-5=-11`

  `=> x=16` hoặc `x=-6 `

  `c)2^(x -1) = 8`

  `2^(x -1) = 2^3`

   `x – 1 = 3`

  `x = 3 + 1`

  `x = 4`

  0
  2021-07-30T21:09:30+00:00

  a) x + 5 = 2015 – (12 – 7)

      x  +5 =2015-5

      x + 5 =2010

      x        =2010-5

      x        =2005

  b) |x-5| = 11

  ⇔\(\left[ \begin{array}{1}x=11\\x=-11\end{array} \right.\)

  TH1:x-5=11

          x    =11+5

          x    =16

  TH2:x-5=-11

          x    =-11+5

          x    =-6

  c)2^(x -1) = 8

   2^(x -1) = 2^3

   x–1=3

  `x = 3 + 1

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )