Tìm số nguyên x để phân số sau nhận giá trị là số nguyên: $\frac{4x-1}{3-x}$

Question

Tìm số nguyên x để phân số sau nhận giá trị là số nguyên: $\frac{4x-1}{3-x}$

in progress 0
Faith 3 tuần 2021-11-21T00:03:21+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T00:04:31+00:00

  Để phân số nguyên

  $4x-1 \vdots 3-x$

  $\to 1-4x \vdots 3-x$

  $ \to 4.(3-x) – 11 \vdots 3-x$

  $\to 11 \vdots 3-x$

  $\to 3-x \in Ư(11)$

  $\to 3-x \in \{-1,1,-11,11\}$

  $\to x \in \{4,2,14,-8\}$

   

  0
  2021-11-21T00:04:51+00:00

  $\dfrac{4x-1}{3-x}$

  $⇒ 4x-1 \vdots 3-x$

  $⇒ 1-4x \vdots 3-x$

  $⇒ 4.(3-x) – 11 \vdots 3-x$

  $⇒ 11 \vdots 3-x$

  $⇒ 3-x \in Ư(11)=\{-1,1,-11,11\}$

  Ta có bảng sau:

  \begin{array}{|c|c|}\hline 3-x&-11&-1&1&11\\\hline x&14&4&2&-8\\\hline\end{array}

  $⇒ x \in \{14;4;2;-8\}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )