Tìm số nguyên n để biểu thức sau có giá trị nguyên lớn nhất J = $\frac{3n+7}{n-6}$ – $\frac{n+1}{n-6}$ – $\frac{2n-17}{n-6}$

Question

Tìm số nguyên n để biểu thức sau có giá trị nguyên lớn nhất
J = $\frac{3n+7}{n-6}$ – $\frac{n+1}{n-6}$ – $\frac{2n-17}{n-6}$

in progress 0
Ruby 2 tháng 2021-07-21T01:18:17+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:20:04+00:00

  Đáp án:

  xin hay nhất gấpppppp!

   

  Giải thích các bước giải:

   J=3n+7-(n+1)-(2n-17)/n-6

  J=3n+7-n-1-2n+17/n-6

  J=23/n-6

  ⇒n-6∈ư(23)

  Ư(23)=1;23

  ⇒n-6=1  ⇒n=7

  ⇒n-6=23  ⇒n=29

  xin hay nhất có gì giúp tiếp!!!!

  0
  2021-07-21T01:20:11+00:00

  Ta có : 

  $J$ = $\dfrac{3n + 7}{n – 6}$ – $\dfrac{n + 1}{n – 6}$ – $\dfrac{2n – 17}{n – 6}$ 

  $J$ = $\dfrac{3n + 7 – ( n + 1 ) – ( 2n – 17 ) }{n – 6}$

  $J$ = $\dfrac{ (3n + 7 – n – 1 ) – ( 2n – 17 )}{n – 6}$ 

  $J$ = $\dfrac{ ( 2n + 6 ) – ( 2n – 17 ) }{n – 6}$ 

  $J$ = $\dfrac{  2n + 6  –  2n + 17 ) }{n – 6}$ = $\dfrac{ ( 2n – 2n ) + ( 6 + 17 )}{n – 6}$ 

  $J$ = $\dfrac{23}{n – 6}$ 

  Để $J$ có GTLN

  ⇔ $\dfrac{23}{n – 6}$  có GTLN 

  Để $\dfrac{23}{n – 6}$  có GTLN 

  ⇔ $n$ – $6$ có giá trị nhỏ nhất

  Mà $23$ là số nguyên dương 

  ⇒ Để $\dfrac{23}{n – 6}$  có GTLN  thì $n$ – $6$ có giá trị nhỏ nhất và $n$ – $6$ là số nguyên dương

  ⇔ $n$ – $6$ = 1

  ⇔ $n$ = $6$ + $1$ = $7$ ( $n$ ∈  $Z$ , thỏa mãn )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )