Tìm số nguyên x thỏa mãn x – 6 chia hết cho x + 1

Question

Tìm số nguyên x thỏa mãn
x – 6 chia hết cho x + 1

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-07-28T13:42:40+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:44:10+00:00

  Có $\frac{x-6}{x+1}$ =$\frac{x+1-7}{x+1}$ =1-$\frac{7}{x+1}$ ∈Z

  ⇔$\frac{7}{x+1}$ ∈ Z

  ⇔$\left \{ {{x∈Z,x khác -1} \atop {x+1∈Ư(7)}} \right.$ 

  ⇔$\left \{ {{x∈Z,x khác -1} \atop {x+1∈{-7;-1;1;7}}} \right.$ 

  ⇔$\left \{ {{x∈Z,x khác -1} \atop {x∈{-8;-2;0;6}}} \right.$ 

  Vậy x∈{-8;-2;0;6} thì x-6 chia hết x-1

   

  0
  2021-07-28T13:44:17+00:00

  ta có;

  x-6 chia hết cho x+1 

  =>(x+1)-5 chia hết cho x+1 

  mà x+1 chia hết cho x+1 

  =>-5 chia hết cho x+1 

  =>x+1thuộc Ư (-5)={-1;1; -5;5}

  vậy x thuộc {-2;0;-6;4}

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )