Tìm số nguyên x, y sao cho: (2x+3)×(y+5)=10 Các bn ơi, giúp mik vs ạ.

Question

Tìm số nguyên x, y sao cho:
(2x+3)×(y+5)=10
Các bn ơi, giúp mik vs ạ.

in progress 0
Aubrey 3 tháng 2021-09-16T09:04:22+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T09:05:27+00:00

  T có: 10=2.5=(-2).(-5)=1.10=(-1).(-10)
  Ta có: 2x là số chẵn nên 2x+3 là số lẻ
  ->2x+3   5       -5        1       -1
        x       1        -4        -1      -2
  Thay x vào (2x+3)×(y+5)=10, ta có: …
  bạn tự làm tiếp nhé, mình có việc bận

  0
  2021-09-16T09:05:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài toán :Lời giải:

  (2x +3)y +10x +15=10

  (2x+3)y+10x+5=0

  2x+3=0

  2x=-3

  2(y+5)=0

  2y-2.(-5)

  y=-5

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )