tìm số nguyên x, y,z biết $\frac{X}{-12}$ = $/frac{6}{y}$ = $\frac{-z}{32}$ = $\frac{-75}{-1000}$

Question

tìm số nguyên x, y,z biết
$\frac{X}{-12}$ = $/frac{6}{y}$ = $\frac{-z}{32}$ = $\frac{-75}{-1000}$

in progress 0
Maya 4 tuần 2021-11-10T19:57:36+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T19:58:53+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $\dfrac{x}{-12}=\dfrac{6}{y}=\dfrac{-z}{32}=\dfrac{-75}{-1000}$ 

  $\to\begin{cases} \dfrac{x}{-12}=\dfrac{-75}{-1000}\\ \dfrac{6}{y}=\dfrac{-75}{-1000}\\ \dfrac{-z}{32}=\dfrac{-75}{-1000}\end{cases}$

  $\to\begin{cases}x=-12\cdot \dfrac{-75}{-1000}\\ y=6:\dfrac{-75}{-1000}\\ -z=32\cdot \dfrac{-75}{-1000}\end{cases}$

  $\to\begin{cases}x=-\dfrac9{10}\\ y=80\\ -z=\dfrac{12}5\end{cases}$

  $\to\begin{cases}x=-\dfrac9{10}\\ y=80\\ z=-\dfrac{12}5\end{cases}$

  0
  2021-11-10T19:59:27+00:00

  @Ta – lét

  Bài làm :

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )