Tìm số phần tử của các tập hợp sau : B = { 12 ; 14 ; 16 ; … ; 324 } C = { 7 ; 9 ; 11 ; … ; 139 } D = { 1 ; 4 ; 7 ; … ; 154 } E = { 1 ; 5 ; 9 ;

Question

Tìm số phần tử của các tập hợp sau :
B = { 12 ; 14 ; 16 ; … ; 324 }
C = { 7 ; 9 ; 11 ; … ; 139 }
D = { 1 ; 4 ; 7 ; … ; 154 }
E = { 1 ; 5 ; 9 ; … ; 249 }

in progress 0
Adeline 2 tháng 2021-07-25T22:00:00+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T22:01:27+00:00

  a) $B$ có số phần tử là: $(324-12):2+1=157$ (phần tử)

  b) $C$ có số phần tử là: $(139-7):2+1=67$ (phần tử)

  c) $D$ có số phần tử là: $(154-1):3+1=52$ (phần tử)

  d) $E$ có số phần tử là: $(249-1):4+1=63$ (phần tử)

  0
  2021-07-25T22:01:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  B = { 12 ; 14 ; 16 ; … ; 324 }

  Số phần tử của tập hợp trên là:

  `(324-12)` `:2` `+1` `=` `157`

  Vậy `B` có `157` phần tử

  `C` = { 7 ; 9 ; 11 ; … ; 139 }

  Số phần tử của tập hợp trên là:

  `(139` `-7)` `:2` `+1` `=67`

  D = { 1 ; 4 ; 7 ; … ; 154 }

  ố phần tử của tập hợp trên là:

  `(154-1)` `:3` `+1` `=52`

  E = { 1 ; 5 ; 9 ; … ; 249 }

  Số phần tử của tập hợp trên là:

  `(249-1)` `:4` `+1` `=63`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )