tìm số tự nhiên x : 3^x-3 + 3^x-2 + 3^x-1 = 13

Question

tìm số tự nhiên x : 3^x-3 + 3^x-2 + 3^x-1 = 13

in progress 0
Melody 1 tuần 2021-11-30T02:40:37+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T02:41:52+00:00

  Đáp án:

  x = 3

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-11-30T02:42:19+00:00

  `3^{x-3}+3^{x-2}+3^{x-1}=13`

  `⇒3^{x-3}+3^{x-3+1}+3^{x-3+2}=13`

  `⇒3^{x-3}.(1+3^1+3^2)=3^{x-3}.13=13`

  `⇒3^{x-3}=1`

  `⇒x-3=0`

  `⇒x=3`

  Vậy `x=3`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )