Tìm số tự nhiên A Biết rằng A nhỏ nhất A chia hết cho 7 dư 4 A chia hết cho 14 dư 11 và A chia hết cho 49 dư 46

Question

Tìm số tự nhiên A Biết rằng A nhỏ nhất A chia hết cho 7 dư 4 A chia hết cho 14 dư 11 và A chia hết cho 49 dư 46

in progress 0
Harper 6 ngày 2021-12-03T13:24:09+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T13:25:27+00:00

  Vì a chia cho 7 dư 4
  a chia cho 14 dư 11
  a chia cho 49 dư 46
  Nêna
  (a+3)chia hết cho 7
  (a+3)chia hết cho 14
  (a+3) chia hết cho 49
  a nhỏ nhất
  Suy ra (a+3)=BCNN(7,14,49)
  7=7
  14=2×7

  49=7^2
  BCNN(7,14,49)=2×7^2=98
  Suy ra (a+3)=98
  Suyra a=95
  Vậy a=95

  0
  2021-12-03T13:25:54+00:00

  – Vì `a` chia `7` dư `4`, chia `14` dư `11` và chia `49` dư `46` nên ta có :

  `a+3 vdots 7;14;49`

  `=> a+3 in BC(7;14;49)` và `a>46`

  mà `a` nhỏ nhất `ne 0` 

  `=> a+3` nhỏ nhất `ne 0`

  `=> a+3 = BCN N(7,14,49)`

  – Ta có :

  `7=7`

  `14=2.7`

  `49=7^2`

  `=> BCN N(7,14,49)=2.7^2=98`

  `=> a+3=98`

  `=> a=95`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )