tìm số tự nhiên x nhỏ nhất lớn hơn 2 sao cho :x chia cho cả 3;5;6 đều có số dư là 2

Question

tìm số tự nhiên x nhỏ nhất lớn hơn 2 sao cho 😡 chia cho cả 3;5;6 đều có số dư là 2

in progress 0
Mary 3 tuần 2021-07-08T18:15:59+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:17:20+00:00

  Đáp án:32

   

  Giải thích bước giải :

  các số chia cho 3 dư 2 là : 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32

  các số chia cho 5 dư 2 là : 7, 12, 17, 22, 27, 32

  các số chia cho 6 dư 2 là : 8, 14, 20, 26, 32

  Vì 32 : 3 dư 2 , 32 : 5 dư 2 ,32 : 6 dư 2

  —-> x=32

  0
  2021-07-08T18:17:42+00:00

  Số x như đề bài trên sẽ có số cuối là:2 hoặc 7

  Và số đó trừ đi 2 đều chia hết cho 3,5,6.

  BC nhỏ nhất của 3,5,6 là:

  3×5×6=90

  90÷3=30

  Và 30 đều chia hết cho 3,5,6.

  Mà số x+2=30+2=32

  Vậy số x là: 32

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )