tìm số tự nhiên x nhỏ nhất sao cho :x chia 3 dư 1 ; x chia 5 dư 3 ;x chia 6 dư 4

Question

tìm số tự nhiên x nhỏ nhất sao cho 😡 chia 3 dư 1 ; x chia 5 dư 3 ;x chia 6 dư 4

in progress 0
Ivy 3 tuần 2021-07-08T17:26:45+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:27:52+00:00

  Đáp án: 28

   

  Giải thích các bước giải

  Các số chia cho 3 dư 1 là: 4,7,10, 13,16, 19, 22, 25, 28

  Các số chia cho 5 dư 3 là :8, 13, 18, 23, 28

  Các số chia cho 6 dư 4 là :10, 16, 22, 28

  Vì 28:3 dư 1, 28:5 dư 3, 28:6 dư 4

  —->x=28

   

  0
  2021-07-08T17:28:40+00:00

  => x+2 chia hết cho 3;5;6=> x thuộc BC(3;5;6)
  mà x nhỏ nhất 
  =>x = BC(3;5;6) = 28

  Vậy x = 28

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )