tìm số tự nhiên x, y sao cho (x-3) (y+2) = -5

Question

tìm số tự nhiên x, y sao cho (x-3) (y+2) = -5

in progress 0
Gianna 2 tháng 2021-10-21T06:43:00+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T06:44:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: (x-3) (y+2) = – 5 ⇒ (x -3) và (y + 2) là Ư (-5) = {-1; 1; -5; 5}

  + Khi x – 3= -1 ⇒ x = -1 + 3 = 2

    thì y + 2 = 5 ⇒ y = 5 – 2 = 3

  + Khi x – 3= 1 ⇒ x = 1 + 3 = 4

    thì y + 2 = – 5 ⇒ y = -5 -2 = -7

  + Khi x – 3= -5 ⇒ x = -5 + 3 = -2

    thì y + 2 = 1 ⇒ y = 1 -2 = -1

  + Khi x – 3= 5 ⇒ x = 5 + 3 = 8

    thì y + 2 = -1 ⇒ x= -1 – 2 = -3

  Vậy x, y ∈ {2; 3}; {4; -7}; {-2; -1}; {8; -3}

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )