tìm STN a nhỏ nhất sao cho: a chia cho 5 dư 4 ;a chia cho 9 dư 6; a chia cho 13 dư 8

Question

tìm STN a nhỏ nhất sao cho: a chia cho 5 dư 4 ;a chia cho 9 dư 6; a chia cho 13 dư 8

in progress 0
Alexandra 7 ngày 2021-12-03T13:00:37+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T13:02:32+00:00

  +) `text{Vì a chia 5 dư 4 nên:}`

  `\qquad a=5k+4\quad (k\inN)`

  `=>2a=2(5k+4)=2.5k+8=5.2k+5+3=5.(2k+1)+3`

  `=>2a` `text{chia 5 dư 3}`

  `=>(2a-3)` `text{chia hết cho 5}`

  +) `text{Vì a chia 9 dư 6 nên:}`

  `\qquad a=9m+6 \quad (m\inN)`

  `=>2a=2(9m+6)=2.9m+12=9.2m+9+3=9.(2m+1)+3`

  `=>2a` `text{chia 9 dư 3}`

  `=>(2a-3)` `text{chia hết cho 9}`

  +) `text{Vì a chia 13 dư 8 nên:}`

  `\qquad a=13n+8 \quad (n\inN)`

  `=>2a=2(13m+8)=2.13m+16=13.2m+13+3=13.(2m+1)+3`

  `=>2a` `text{chia 13 dư 3}`

  `=>(2a-3)` `text{chia hết cho 13}`

  `=>(2a-3) `$\text{chia hết cho 5;9; và 13}$

  `=>2a-3\in BC(5;9;13)`

  Ta có: `5=5;9=3^2 ;13=13`

  `=>` $BCNN(5;9;13)=5.3^2 .13=585$

  `=>BC(5;9;13)=B(585)={0;585;1170;…}`

  `=>2a-3 \in {0;585;1170;…}`

  `=>2a \in {3;588;1173;…}`

  `=>a \in{3/ 2 ;294; {1173}/2 ;…}`

  Vì số tự nhiên `a` cần tìm là nhỏ nhất nên `a=294`

  Vậy `a=294`.

  (Thử lại: 

  `text{294 : 5=58 dư 4}`

  `text{294 : 9= 32 dư 6}`

  `text{294 : 13=22 dư 8}`)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )