Tìm tận cùng của tích sau : 1,8 x 2,8 x 3,8 x 4,8 x … x 18,8 Tìm chữ số tận cùng của tích trên

Question

Tìm tận cùng của tích sau : 1,8 x 2,8 x 3,8 x 4,8 x … x 18,8 Tìm chữ số tận cùng của tích trên

in progress 0
Kylie 2 tuần 2021-07-11T00:28:51+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:29:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Dãy số trên có số các số là:

                           (18-1):1+1=18 ( số )

  Ta có: 1,8 x 2,8 x 3,8 x 4,8 x … x 18,8= ( 1,8×2,8)x(3,8×4,8) x . . .x (17,8 x 18,8) ( 9 cặp như thế)= (…6) x (..6)x. .. x(…6)

    Vì các số trên tận cùng là 6 ⇒ Tích trên có tận cùng là 6

  0
  2021-07-11T00:30:28+00:00

  1,8 x 2,8 x 3,8 x 4,8 x … x 18,8

  nếu ta bỏ số 8 đằng cuối đi ta thấy có (18-1)÷1+1=18 (số hạng)

  =1,8 x 2,8 x 3,8 x 4,8 x … x 18,8

  =(1,8 x 2,8 )x (3,8 x 4,8) x … ×(17,8 x 18,8)

  =(…6) x (…6) x … ×(….6)    ( có 18 số hạng ghép 2 cặp ta được 18÷2=9  số hạng)

  =….6

  vậy chữ số tận cùng của tích trên là 6

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )