Tìm tập xác định của a ) y= 2x/sin x b) y= 5sinx/cosx +1

Question

Tìm tập xác định của
a ) y= 2x/sin x
b) y= 5sinx/cosx +1

in progress 0
Valentina 4 tháng 2021-08-05T02:03:16+00:00 2 Answers 28 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T02:04:21+00:00

  a,

  ĐK: $\sin x\ne 0$

  $\Leftrightarrow x\ne k\pi$

  $\to D=\mathbb{R}$ \ $\{k\pi\}$ 

  b, 

  ĐK: $\cos x\ne -1$

  $\Leftrightarrow x\ne \pi+k2\pi$

  $\to D=\mathbb{R}$ \ $\{\pi+k2\pi\}$

  0
  2021-08-05T02:04:44+00:00

  Đáp án:

  a, y = $\frac{2x}{sin x}$ xác định ⇔ sin x $\neq$ 0

                                        ⇔ x $\neq$ k$\pi$ 

  TXĐ : D = R \{ k$\pi$ | k ∈ Z }

  b, y = $\frac{5sin x }{cos x + 1 }$  xác định ⇔ cos x + 1 $\neq$ 0

                                                  ⇔ cos x $\neq$ -1

                                                  ⇔ x $\neq$ $\pi$ + k2$\pi$ 

  TXĐ : D = R /{$\pi$ + k2$\pi$ | k ∈ Z}

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )