Tìm tập xác định D của hàm số y = x/ x- căn x -6 y= căn tất cả của căn x ² +2x+2 -(x+1)

Question

Tìm tập xác định D của hàm số y = x/ x- căn x -6
y= căn tất cả của căn x ² +2x+2 -(x+1)

in progress 0
Jade 31 phút 2021-09-22T14:23:47+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-22T14:25:18+00:00

  \[\begin{array}{l}
  a)\,\,\,y = \frac{x}{{x – \sqrt x – 6}}\\
  DK:\,\,\,\left\{ \begin{array}{l}
  x \ge 0\\
  x – \sqrt x – 6 \ne 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \ge 0\\
  \left( {x + 2} \right)\left( {x – 3} \right) \ne 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \ge 0\\
  x \ne – 2\\
  x \ne 3
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \ge 0\\
  x \ne 3
  \end{array} \right.\\
  \Rightarrow D = \left[ {0; + \infty } \right)\backslash \left\{ 3 \right\}.\\
  b)\,\,y = \sqrt {\sqrt {{x^2} + 2x + 2} – \left( {x + 1} \right)} \\
  DK:\,\,\,\sqrt {{x^2} + 2x + 2} – \left( {x + 1} \right) \ge 0\\
  \Leftrightarrow \sqrt {{x^2} + 2x + 2} \ge x + 1\\
  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x + 1 \le 0\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  x + 1 \ge 0\\
  {x^2} + 2x + 2 \ge {\left( {x + 1} \right)^2}
  \end{array} \right.
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x \le – 1\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  x \ge – 1\\
  {x^2} + 2x + 2 \ge {x^2} + 2x + 1
  \end{array} \right.
  \end{array} \right.\\
  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x \le – 1\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  x \ge – 1\\
  2 > 1\,\,\,\forall x
  \end{array} \right.
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x \le – 1\\
  x \ge – 1
  \end{array} \right. \Rightarrow x \in R.\\
  \Rightarrow D = R.
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )