Tìm tập hợp nghiệm của các phương trình sau: 1) 3x – 5 = 2x + 1 2) 3(x-1)= 4(x-2) 3) 3x (x-5) = 2x +10=0 4) 2x-1= 3x+5 5) x-1/x-2 = 3/4

Question

Tìm tập hợp nghiệm của các phương trình sau:
1) 3x – 5 = 2x + 1
2) 3(x-1)= 4(x-2)
3) 3x (x-5) = 2x +10=0
4) 2x-1= 3x+5
5) x-1/x-2 = 3/4

in progress 0
Remi 2 tháng 2021-07-25T21:39:04+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:40:12+00:00

  Bạn tham khảo nhé:

  Đáp án:

  1)S = { 6 }.

  2) S = { 5 }.

  3) S = { 1 ; 10 / 3 }.

  4) S = { -6 }.

  5) S = { -2 }.

  Giải thích các bước giải:

   1) 3x – 5 = 2x + 1.

  ⇔ 3x – 2x = 1 + 5.

  ⇔ x = 6.

  Vậy S = { 6 }.

  2) 3( x – 1) = 4 ( x – 2).

  ⇔ 3x – 3 = 4x – 8.

  ⇔ 4x – 3x = -3 + 8.

  ⇔ x = 5.

  Vậy S = { 5 }.

  3) 3x( x – 5) = 2x + 10.

  ⇔ 3x² – 15x = 2x + 10.

  ⇔ 3x² -15x – 2x – 10 = 0.

  ⇔ 3x² – 13x – 10 = 0.

  ⇔ 3x² – 3x -10x -10 = 0.

  ⇔ ( 3x² – 3x ) – ( 10x – 10 ) = 0.

  ⇔ 3x( x – 1 ) – 10( x – 1 ) = 0.

  ⇔ ( x-1 )( 3x – 10 ) = 0.

         x – 1 = 0.

  ⇔ [

        3x – 10 = 0. 

        x = 1.

  ⇔ [

        3x = 10.

        x = 1.

  ⇔ [

        x = 10 / 3.

  Vậy S = { 1 ; 10 / 3 }.

  4) 2x – 1 = 3x + 5.

  ⇔ 3x – 2x = -5 – 1.

  ⇔ x = -6.

  Vậy S = { -6 }.

  5) ( x – 1 ) / (x – 2 ) = 3 / 4.

  ⇔ 4( x-1) = 3( x-2 ).

  ⇔ 4x – 4 = 3x – 6.

  ⇔ 4x – 3x = -6 +4.

  ⇔ x = -2.

  Vậy S = { -2 }.

                      * Chúc bạn học tốt ! *

  0
  2021-07-25T21:40:16+00:00

  1)         $3x – 5$        $=$ $2x + 1$

  $<=>$  $3x – 5 – 2x$ $=$ $1

  $<=>$  $x – 5$           $=$ $1$

  $<=>$  $x$                $=$ $1 + 5$

  $<=>$  $x$                $=$ $6$

       Vậy $S$ $=$ ${6}$

  2)        $3(x – 1)$ $=$ $4(x – 2)$

  $<=>$ $3x – 3$    $=$ $4x – 8$

  $<=>$ $3x – 4x$  $=$ $3 – 8$

  $<=>$ $- x$         $=$ $- 5$

  $<=>$ $x$           $=$ $5$

       Vậy $S$ $=$ ${5}$

  3)     $3x(x – 5)$ $=$ $2x + 10$ $=$ $0$

   <=> $3x^2 – 15x – 2x$ $=$ $10$

   <=> $3x^2 – 17x$        $=$ $10$

   <=> $x(3x – 17)$         $=$ $10$

   <=> $x$ $=$ $10$

   <=> $3x – 17$ $=$ $10$

   <=> $3x$         $=$ $27$

   <=> $x$         $=$ $9$

       Vậy $S$ $=$ ${9; 10}$

  4)        $2x – 1$   $=$ $3x + 5$

  $<=>$ $2x – 3x$ $=$ $1 + 5$

  $<=>$   $- x$      $=$ $6$

  $<=>$   $x$        $=$ $- 6$

   Vậy $S$ $=$ ${-6}$

  5)         (x – 1)/(x – 2) = 3/4

  $<=>$       4(x – 1) = 3(x – 2)

  $<=>$ $4x – 4$   $=$ $3x – 6$

  $<=>$ $4x – 3x$ $=$ $4 – 6$

                $x$         $=$ $- 2$

      Vậy $S$ $=$ ${- 2}$

  Học tốt nhé!

    

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )